دفتـر مرکزی:
تهران کیلومتر 19 جاده مخصوص | بلوار وردآورد | پلاک 80
تلفن :       77  11   4498  (21)98+
                88  11   4498  (21)98+
فکس :     226  0  4498   (21)98+
info@adoniselectronic.com
adoniselectronic@yahoo.com